logo

NAKON IZVJEŠTAVANJA O PROBLEMU MOGUĆEG ZAGAĐENJA IZVORIŠTA PITKE VODE

Ministarstvo zatražilo hitno poduzimanje mjera

Povodom priloga koji se posljednjih nekoliko dana prikazuju u medijima koji pokrivaju područje Unsko-sanskog kantona, a koji se odnose na problem zbrinjavanja otpadnih voda na području NP "Plitvička jezera" u Republici Hrvatskoj, te kako bi nadležne institucije zadužene za poduzimanje mjera utvrdile eventualno zagađenje vode i okoliša kao i mjere sprečavanja istoga, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona uputilo je zvanični akt nadležnim federalnim institucijama na hitno postupanje. U aktu koje je kantonalno resorno ministarstvo uputilo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agenciji za vodno područje rijeke Save zatraženo je hitno poduzimanje mjera. U aktu se dalje navodi da je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a kao krovna institucija za zaštitu okolišana području kantona, svjedok brojnih vidova medijskog izvještavanja o problemu mogućeg zagađivanja izvorišta pitke vode i vode prve kategorije, prema Zakonu o vodama F BiH, rijeke Klokot od strane Nacionalnog parka Plitvička jezera u Republici Hrvatskoj. -Naime, postoje indicije da fekalne i otpadne vode sa područja koje se nalazi u obuhvatu NP Plitvička jezera direktno zagađuju izvorište Klokot. Shodno navedenom, molimo da što hitnije u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša F BiH i Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu, poduzmete određene mjere kako bi se prije svega utvrdilo eventualno zagađenje vode i okoliša, te mjere u cilju sprečavanja istog, a radi zaštite života i zdravlja ljudi koji žive na ovom području, kaže se u aktu upućenom relevantnim federalnim institucijama.

KANTONALNIM RUKOVODIOCIMA UPUĆENO UPOZORENJE

Obustaviti upošljavanja

Na adrese kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija te kantonalnih uprava i upravnih organizacija u sastavu kantonalnih ministarstava, stiglo je upozorenjeo dosljednom primjenjivanju zaključaka Skupštine Unsko-sanskog kantona. Upozorenje je u pisanoj formi upućeno svim rukovodiocima od kojih je zatraženo da dosljedno poštuju i primjenjuju zaključak Skupštine USK-a kojim se Vlada USK-a, kantonalni organi uprave i upravne organizacije obavezuju da odmah obustave sve radnje koje se odnose na zapošljavanje na teret budžeta Unsko-sanskog kantona, te zabranjuje raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na teret budžeta USK-a. Izuzetak ovoj zabrani je primjena člana 51. Zakona o državnim službenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona i prijem državnog službenika revizora pri Ministarstvu financija u Vladi Unsko-sanskogkantona. U upozorenju koje potpisuje Nijaz Hušić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona, ukazuje se na odredbe Zakona o organizaciji organa uprave kojim su utvrđene odgovornosti rukovodioca kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija te kantonalnih uprava i upravnih organizacija u sastavu kantonalnih ministarstava.

KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Jednak pristup pravdi za sve građane

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći otvorio je prije godinu i pol svoja vrata. Uz podršku Vlade i Skupštine USK-a, te Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH stvorene su pretpostavke za funkcioniranje ovog Zavoda, a već sada možemo govoriti o opravdanosti njegova osnivanja i uopće o njegovom značaju. - Osnivanje, postojanje i početak rada ovog Zavoda je bilo opravdano, iz razloga, što na našem kantonu, a slično je i u drugim kantonima, građani imaju dosta nerije-šenih pravnih pitanja, a kao drugo, materijalna situacija našeg stanovništva doista je loša, zbog velike nezaposle-nosti, prilično poremećenih odnosa kako u porodici, tako i u okruženju. Dakle, stojimo na stanovištu da je ovakav Zavod potreban građanima kantona, kao i ovakav tip pružanja pravne pomoći - kaže Andrej Mamontov, ministar pravosuđa i uprave u Vladi USK-a. Ministar Mamontov podsjeća da je Zavod osnovan uz podršku Vlade i Skupštine USK-a te UNDP-a, ali da je prije zakonskog i normativnog ustroja Zavoda, Strategijom za reformu sektora pravde BiH od 2009. do 2013. godine, strateška oblast 3. Pristup pravdi, podoblast 3.2 Besplatna pravna pomoc i pristup pravnim informacijama, kao i pratećim Akcionim planom na nivou BiH, bilo utvrđeno da se u 2011. godini obezbjedi stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH, u građanskim, krivičnim i upravnim postupcima.

VIŠE U NOVOM BROJU KRAJINE

SKUPŠTINA USK-A NAKON IZBORA

Devet starih, 21 novi zastupnik

U Izbornoj jedinici 1 - Unsko sanski kanton, političke partije već su raspodijelile mandate u Kantonalnoj sku-pštini. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u BiH, poznato je kako će izgledati Skupština USK-a. Očekivano, SDA osvojila je deset, a nadaju se i jedanae-stom mandatu, kada stignu glasovi iz dijaspore. Slijede je A-SDA sa šest zastupnika, DF i SDP dobili su po četiri mandata, a SBB u Skupštini će participirati sa tri zastu-pnička mjesta.Mandate u skupštinskim klupama u USK-u osigurala je i Laburistička stranka sa dva, te DNZ BiH sa jednim mjestom. Iako CIK BiH još nije objavila konačne rezultate, sasvim je izvjesno da većih odstupanja od ovakvog saziva SkupštineUSK-a neće biti. Relativnu većinu u Skupštini USK-a, ali i epitet najjače političke partije, očekivano je osvojila SDA, slijedi je A-SDA čiji je uspon umnogome uvjetovan padom SDP, ali i konstantnim jačanjem ove političkepartijeod njenog osnivanja.

Još uvijek neslužbeno

Političke partije koje su osvojile skupštinske mandate imaju i podatke o tome koji njihovi kandidati ulaze u skupštinske klupe, koji će naredne četiri godine zastupati i interese svojih partija. Iako još uvijek neslužbeno, pretpostavlja se da će SDA predstavljati: Nijaz Hušić, Edin Bašagić, Samir Muminović, Damir Hodžić, Husnija Miskić, Nisvet Jusić, Samir Veladžić, Ahmet Egrlić, Sanel Mahić i Mehmed Mahmić. Stranku A-SDA naredne četiri godine predstavljat će: Hajrudin Halilović, Admir Hadžipašić, Munir Duraković, Safet Veladžić, Ferid Lu-lić i Nermin Ogrešević, načelnik općine Cazin. Budući da nije izostavljena mogućnost da se Ogreševiić, nosilac liste A-SDA povuče, na njegovo bi mjesto trebao doći Rasim Pajić. Demokratska fronta Željko Komšić u Skupštinu USK-a ulazi sa četiri zastupnika, i to: Farko Hodžić, Ekrem Prošić, Sanil Hasić i Nedima Zulić, a SDP: Amir Murić, Albin Muslić, Mladen Lonić i Razim Halkić ili Željko Mirković - Grga. SBB Fahrudin Radončić u kantonalnoj Skupštini USK-a zastupat će: Nijaz Kadirić, Merisa Šušić i Admir Mušanović. Laburistička stranka ulazi sa dva zastupnika u Skupštinu USK-a i to: Mirvet Beganović, dok će drugi mandat biti poznat nakon okončane "borbe" sa veoma malom razlikom u glasovima između: Rasima Kantarevića, Fikreta Bašića i Ibrahima Kajtezovića. DNZ BiH zastupat će Kenan Keserović. Po ovakvom rasporedu snaga u Skupštini USK-a, sigurno je za sada 29 zastupničkih mje-sta. Iako neslužbeno, pretpostavlja se da se "bitka" za tridesetog zastupnika vodi između SDA-ovog i SDP-ovog kandidata. Ukoliko to mjesto osvoji SDA, u Skupštinu ulazi Asmir Ćufurović, a ukoliko to bude SDP, u skupštinske klupe će Željko Mirković Grga. Dakako, radi se o još uvijek neslužbenim i nepotvrđenim podacima, ali ako i nakon službenog izjašnjavanja CIK-a BiH rezultati budu ovakvi, u Skupštini USK-a će bez obzira na stranačku pripadnost, biti šest zastupnika iz Bihaća, deset iz Cazina, tri iz Bosanske Krupe, dva iz Ključa, četiri iz Sanskog Mosta, tri iz Velike Kladuše, dva iz Bužima. Ovisno o konačnim rezultatima, jednu više poziciju u Skupštini USK-a osvojit će kandidat iz Bihaća ili Velike Kladuše.

Buduće koalicije nepoznate

Buduće koalicije, bez kojih neće biti moguće formirati parlamentarnu većinu, za sada nisu poznate. SDA je šturo tek otkrila da su pregovori o tome započeli u utorak i da će biti vođeni sa svim političkim partijama. Nekoliko dana ranije A-SDA je također obznanila da će stupiti u pregovore, ali bez detalja o uvjetima koje bi ova politička partija za saziv nove Vlade USK-a postavila pred najjaču krajišku stranku, SDA. U konačnici, čeka nas interesantan period, kada će o budućem izgledu Vlade USK-a i parlamentarne veći-ne u Skupštini USK-a, kao i obično, odlučivati interesi svake od političkih opcija. Među trideset zastupnika Skupštine USK-a za mandat 2014. - 2018., devet je onih koji su dužnost zastupnika obnašali i u prethodnom mandatu, a to su: Nijaz Hušić, Damir Hodžić, Hajrudin Halilović, Admir Hadžipašić, Safet Veladžić, Farko Hodžić, Ekrem Prošić, Mladen Lonić i Mirvet Beganović.

REPORTAŽA by Halid Alijagić

PONOVO U DOBROJ DOLINI

KLIKNI ZA VIŠE / MANJE

Posvećeno dobreničkim mlinovima

Bihać ima Dobru dolinu. Ime je dobila po Dobrenici, čije ime nose i rječica i selo koji su se sakrili u uskoj dolini između Debeljače i dijela Lohovskih brda. Rijeka izvire u usjeku, nekako između padina planine Plješevice i Žute grede. Taj zid od golemih i okomitih stijena nikad nije bio žut. Pričalo se da u rječici Dobrenici ima zlata, kojeg je saprala s okolnih brda. Otud vjerovatno ime Žuta greda. Jedino stvarno blago u ovoj dolini bilo je žito. Nije se ovdje ni sijalo ni žnjelo, nema gdje. Ovdje se žito mljelo. I dobro se živjelo od toga. Jedan "vikend-šaljivdžija" (ovdje su sad većinom vikendice) reče da je prva vodenica u Dobrenici napravljena istog dana kad je čovjek izmislio točak. Vjerojatno zbog druge priče koja kaže da su i ovu dolinu naseljavali Japodi. U Ripču i Pritoci ostali su tragovi zbog toga što ih niko nije dirao. U Dobrenici su mlinovi građeni na temeljima sojenica koji su vremenom mijenjani. Tako su nestali japodski tragovi. A možda i nisu. Kada sedmogodišnjeg sina već spomenutog šaljivdžije upitate čiji je, on obavezno odgovori: "A čike, kakvo je to pitanje? Pa Japodov!"

Put do Golubića

U prošlom ratu i svim do tad, rijeka i naselje su činili strateška južna vrata Bihaća. Ili lijeva. Uvijek se gleda niz vodu, a sve ovo je smješteno na lijevoj obali Une. Kolika je važnost tih vrata najbolje govori utvrda Sokolac, čija kula i ruševni zidovi Dobru dolinu i sad gledaju odozgo, sa Debeljače. S te strane vodi uski, dobro održavani put do prvih kuća Dobrenice, koja je ustvari podružnica mjesne zajednice Sokolac. Najveća želja mještana je da se asfaltira taj put i dio koji Dobrenicu spaja s Golubićem. Tad bi se mogla uvesti kružna autobusna linija, što je najveći problem ovog dijela Bihaća. Upravo ovih dana, kada smo ponovo bili u ovoj prekrasnoj dolini, asfaltirao se dio puta iz pravca Golubića. Dakle, ponovo smo bili u Dobroj dolini. Ovog puta bili smo nijemi posmatrači vremena. Išli smo na lokacije na kojima smo pričali s ljudima, mještanima. Uz dužno poštovanje, ne s vikendašima poput Jusana, Mire, Hadže, Mujage, Franje i ostalih. Možda će se i naljutiti, kao, nismo mi vikendaši i tako dalje. A ja im odmah kažem, niste ni mlinari... U periodu između dva svjetska rata ovdje je bilo više od dvadeset mlinova "lopatara". Pri-mat su držale tri familije: Vukadinovići, Dejanovići i Prše. Nekoliko godina po završetku Drugog svjetskog rata Vukadinovići su zatvorili svoja tri mlina, spakovali stvari i otišli u Srbiju. Imanja su im se nala-zila najbliže izvoru i sad tamo nemanikakvih tragova. Progutala ih šuma.

Mlin Pave Milinog

Danas uz jednog mlinara, pardon, mlinarke, u Dobrenici žive samo dva mlina. Niz kanjon, od šume Dejanovića, prvi je mlin Pave (Milinog) Dejanovića. Ime oca je plaho bitno. Na porušeno imanje Pavo i njegova supruga Lucija vratili su se odmah po oslobođenju ovih krajeva, 1996. godine. Čekali su dobre ljude dobrih namjera. A njih nema, pa nema. Nema bogami ni čekanja, odlučiše pa svojim skromnim sredstvima popraviše krovove kuće, štale i mlina. Onda navalili razni bjelosvjetski i domaći "snimači", "pisači" i "popisivači", kao po dogovoru. Od sve te hrnjage, od Caritasa dobiše jedno tele. I mlin u kojeg mušterije rijetko dođu. Samo istinski ljubitelji i poznavaoci ne-kadašnjihdomaćih specijaliteta pure i kuruze. Bogati su, kažu, jer imaju petero djece: tri kćerke i dva sina. Poviše kuće sagradili su bazen koji nikad nije proradio. Pavo zbog godina, rođen je 1937. godine, slabo iz kuće izlazi. Na imanjui oko jedinog mlina koji melje u ovom kraju, sve radi supruga mu Lucija. Prvi susjed Pave Dejanovića, kad se krene dalje niz vodu, nekad je bio Pave Dejanović. Nije greška, Pave, sin Vinkov, je bio mlinar bez mlina. Umro je prije desetak godina. Kada smo ovdje bili za njegova plaho burnog života pričaoje o tome kako su mu u proteklom ratu mrski agresori zapalili kuću, štalu i mlin.

Porodični muzej

- Nego šta su nego mrski neprijatelji, pričao je Pavo. Gotovo cijeli rat bio sam ovdje. U ovoj dolini čuvao sam 75 ovaca, dvije junice i kravu. I hranio našu vojsku, 5. korpus i HVO. Moram to ispričati. Naivno sam postupio kad su oni navalili. Potjeram blago niz Dobrenicu i umjesto da se spustim u Žegar, ja se na samom kraju kanjona počnem penjati prema Međudražju. A oni već na platou. Tu mi granata ubije junice i kravu. Jedva sam pobjegao u Žegar. Žao mi je i auta koje je ostalo na imanju. Koliko sam samo sira i janjaca mojim fićom pretjerao u Bihać. Nikad više. Otišao zauvijek Pavo Vinkov što je kuću i štalu pokrio na teku. I Ilija Dejanović, treći mlinar, je otišao. Njegovo petoro djece od mlina su napravili porodični muzej. S puno ljubavi i pažnje uredili su drveni objekat i okoliš. Ima svega što podsjeća na nekadašnje lijepe zime i topla ljeta. I život koji je išao nekako sporo. Sad kao da je potpuno stao. U svega dvadesetak kuća žive domicilni Dobreničani. Stariji ljudi koji su naučili na čekanje.Čekaju vikende da im dođu najmiliji i novi susjedi. Da se vide još koji put.

DELEGACIJA GRADA BIHAĆA PRISUSTVOVALA OBILJEŽAVANJU DANA OSLOBOĐENJA INĐIJE

Suradnjom do projekata

Delegacija grada Bihaća predvođena gradonačelnikom mr. sci. Emdžadom Galijaševićem prisustvovala je obilježavanju Dan oslobođenja Inđije (Srbija). Inđija je prije 70 godina oslobođena u oktobru 1944. godine nakon duge antifašističke borbe u kojoj je stradao veliki broj građana. Prisustvom na svečanoj sjednici SO Inđija i prijemom za goste iz prijateljskih gradova iz nekoliko država bivše Jugoslavije još jednom je potvrđena suradnja između gradaBihaća i Inđije koja je u proteklim godinama postala sinonim uspješnog privlačenja stranih investitora u zemljama regiona.

SANSKI MOST: ODRŽANA 8. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA INVALIDNIH LICA

Djelujmo zajedno

Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i Saveza Unsko-sanskog kantona bio je domaćin Osme međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom u organizaciji Koalicije za strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona. Dvodnevna konferencija održana je u sanskom hotelu Zlatna dolina 22. i 23. oktobra pod nazivom Djelujmo zajedno. Konferenciju je zvanično otvorio Dobrica Jonić, pomoćnik federalnog ministra za socijalnu problematiku i boračka pitanja. Govorilo se o položaju i pravima osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH. Na konferenciji su održana brojna predavanja iz različitih oblasti vezanih za položaj i život invalidnih osoba.

MLADI UMJETNIK MERSUD SELMAN KOD PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE USK-a

Hušić: Pomoć manjinama je obaveza

Aktualni predsjedavajući Skupštine USK-a Nijaz Hušić primio je u utorak 28. oktobra u službenu posjetu Mersuda Selmana koji je nedavno diplomirao na Likovnoj akademiji u Banjoj Luci. Selman je izrazio želju da se susretne s predsjedavajućim kantonalne Skupštine kako bi se na simboličan način zahvalio izvršnoj i zakonodavnoj vlasti USK-a na pomoći koju su pružili tokom studiranja. Tom prilikom poklonio je Hušiću umjetničku sliku Bihaća, djelo koje jenastalo kao izraz njegovog viđenja grada u kojem je rođen.

DEFILE POLAZNIKA DJEČJEG VRTIĆA U BIHAĆU

Jesen šeta Bišćem

Mališani srednjih, mješovitih i starijih odgojnih grupa sa svojim odgajateljima i u jesenjim kostimima, prošetali su ulicama našeg grada. - Djeca slave jesen, a defile želi pokazati radost dječju, kreativnost i maštovitost djece, roditelja i odgajatelja, - istakla je odgajateljica Gordana Butković.

UNSKI SMARAGDI OBILJEŽILI SVJETSKI DAN JABUKE

Jabuka na dan i doktor ti nije potreban

U organizaciji Unskih smaragda obilježen je značajan ekološki datum - Dan jabuke, pod motom: Jabuka na dan i doktor ti nije potreban. Ovo je još jedan projekt iz ekoloških naknada, potpomognut subvencijom resornih ministarstava Vlade USK-a i općine Bihać. U obilježavanju Dana jabuke najmlađim Unskim smaragdima, djeci dječjih vrtića, pridružili su se i udruženje Radost druženja, Duga iz Kulen-Vakufa, Obrtnička komora USK-a, koja je promovirala mnogobrojne sorte domaćih jabuka i restoran "Bondeno", koji je učesnike počastio jabukovom pitom. Cilj je informirati javnost o važnosti konzumiranja jabuka i promovirati zdravstvene kvalitete jabuka, kao i demonstraciju sorti domaćih jabuka: petrovki, gavranuša, čupi, senabija, slatkača, koje sve više nestaju, a koje je potrebno čuvati.

Doći na svoje

Načinom na koji su glasali građani Bosne i Hercegovine i pogotovo Unsko-sanskog kantona ovaj se put imaju čemu nadati. Pogotovo se nadati čemu imaju Bošnjaci koji su na državnoj razini dali svoju većinsku podršku onim političkim snagama koje će biti u stanju suprotstaviti se dosadašnjoj retrogradnoj politici Milorada Dodika koji će zbog svoje i oslabljene pozicije SNSD-a u Republici Srpskoj napokon morati smanjiti referendumski doživljaj i vratiti se na put kojim bi zajedno trebali stići do NATO saveza i značajno se približiti porodici zemalja EU VIŠE:

Halid Alijagić

Fufus ribanac

Ne znam zašto, ali baš tog jutra kad sam još izdaleka ugledao komšiju Redžu sjetio sam se priče o njegovom prvom susretu s Crnogorcima. Bilo je to u vrijeme Juge, ono kad je nakon zakletve s nekoliko guštera, ili remaca, ili mladih vojnika, izišao iz kasarne u Bijelom Polju. Odu ti oni u prvu birtiju i baš kad su bili na četvrtom, gluho bilo, pjevanju refrena: "Čekaj remo, dok se zakunemo", u salu uđe naočit brkajlija. Dvometraš je bio obučen u narodnu nošnju a široki pas krasila su tri jatagana VIŠE:

Specijalci na dimnjacima

Da mi je samo znati ko bez veze smišlja one zvučne nazive akcija «drž'te lopova», kad sva nacija aplaudira i naivno očekuje da će ko fol kriminalci, biti eto i kažnjeni. Bogme neće. Evo ima jedno dvadeset tih akcija egzotičnih naziva da je iza nas, a niko još u prdekanu nije dopao. VIŠE:

©Sva prava pridržana

e:mail: usnovine@bih.net.ba